O SPOLOČNOSTI

Parapetrol a.s. - O firme

História spoločnosti PARAPETROL a.s.

Spoločnosť PARAPETROL a.s. bola založená v roku 1994 pod názvom PARAMO SLOVAKIA, s.r.o. ako dcérska spoločnosť českej rafinérskej spoločnosti PARAMO a.s. Pardubice Od svojho založenia prešla spoločnosť transformáciou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a koncom roku 2001 v súvislosti s privatizáciou materskej spoločnosti PARAMO a.s. Pardubice i zmenou vlastníckej štruktúry a mena na PARAPETROL a.s.

Uvedené transformácie však nemali dopad na obchodnú činnosť spoločnosti. PARAPETROL a.s., ktorá sa od svojho vzniku nepretržite zaoberá dovozom výrobkov (oleje a mazivá, asfaltové hydroizolačné výrobky) českej rafinérie PARAMO a.s. Pardubice a dovozom a distribúciou asfaltových hydroizolačných pásov na Slovensko.

V roku 2004 spoločnosť rozšírila svoj obchodný sortiment o dovoz suchých omietkových zmesí od českého výrobcu Krkonošské vápenky Kunčice, a.s..

V roku 2014 spoločnosť PARAPETROL a.s. zahájila výrobu cementových lepidiel (klébrov), fasádnych omietok, mált a štukov v kooperácii v Maďarsku a tieto výrobky sú distribuované pod vlastnou značkou

BAUTEKO.

Distribúciu výrobkov PARAPETROL a.s. zaisťuje prostredníctvom odbytových závodov v ŠURANOCH,BRATISLAVE, MARTINE, LUČENCI, PREŠOVE a v HUMENNOM
, čím sa predávaný tovar stáva dostupným po celom území Slovenska.

Tešíme sa na našich zákazníkov, sú našou inšpiráciou a prinášajú nám výzvy.Dôkazom kvality našich služieb sú certifikáty:

Certifikát EN ISO 9001:2008


CERTIFIKÁT ISO 9001:2009 vo formáte PDF

ISO 9001

Spoločnosť PARAPETROL a.s. spĺňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.

Rozsah platnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
- výroba asfaltových lakov, tmelov a suspenzií
- výroba suchých omietkových zmesí, špárovacích hmôt a stavebných tmelov
- výroba minerálnych olejov, mazadiel a vazelín
- hydroizolácie spodných stavieb a striech
- medzinárodná a vnútroštátna nákladná a cestná doprava

Certifikát EN ISO 14001:2004


CERTIFIKÁT ISO 14001:2004 vo formáte PDF

ISO 9001

Strategickým zámerom spoločnosti PARAPETROL je vytvárať také podmienky pre realizáciu služby zákazníkom, ktoré zabezpečia opakujúce sa vzťahy so zákazníkmi a ich nadštandardnú spokojnosť pri dôslednej ochrane životného prostredia. Na základe požiadaviek normy STN EN ISO 14001: 2005 / EN ISO 14001:2004 sa predstavenstvo spoločnosti Parapetrol a.s. zaväzuje zabezpečiť také poskytovanie služieb, ktoré bude v súlade s ochranou životného prostredia. K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania spoločnosti, berúc ohľad na ciele uvedené
v politike kvality, na legislatívne požiadavky a požiadavky STN EN ISO 14001:2005 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:


• sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
• pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
• monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
• hospodárne narábanie s odpadom
• pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení

Certifikát OHSAS 18001:2007


CERTIFIKÁT STN OHSAS 18001:2009 vo formáte PDF

ISO 9001

Spoločnosť PARAPETROL a.s. spĺňa systém manažérstva kvality podľa normy STN OHSAS 18001:2009 / OHSAS 18001:2007.

OHSAS 18001 je rad noriem pre hodnotenie a posudzovanie ochrany zdravia a bezpečnosti práce (Occupational Health and Safety Assessment Specification) - ktorej predmetom je vytvárať politiku zdravia a bezpečnosti práce s cieľom ochrany zdravia a bezpečnosť práce zlepšovať.Enviromentálna schránka

V prípade otázok a pripomnienok v oblasti plnenia enviromentálnej politiky firmy PARAPETROL a.s. pošlite svoje vyjadrenie na parapetrol@parapetrol.sk  

 

 
  ITC-NR - Internetová reklamná agentúra